Værd at vide:

Børnehaven administrerer selv ventelisten, da Dagtilbud ikke anviser pladser til privatinstitutioner. Skriv dit barn på ventelisten længere nede på siden, det koster ikke noget - optagelse er efter først til mølle-princippet, der tages dog hensyn til søskendegaranti. Vær opmærksom på at man ved opskrivning til ventelisten modtager en bekræftelse på opskrivningen fra ledelsen i børnehaven - ellers kan vi kontaktes på 51558020.

Ønsker du dit lille barn optaget i Jerne Børnehave, er du også altid velkommen til at kigge forbi og få dit eget indtryk af hvem vi er, hvilke værdier vi har, og hvad vi kan tilbyde i hverdagen. 

 

Økonomi:

En fuldtids børnehaveplads i Jerne børnehave har samme takst som en kommunal plads, og koster i 2023 1852kr, hvis man er bosiddende i Esbjerg kommune. Såfremt der kommer børn fra andre kommuner med mindre tilskud, reguleres forskellen i forældrebetalingen. Taksten på en fuldtidsplads vil endvidere blive reguleret efter Esbjerg kommunes takster.

Det er muligt at ansøge om en deltidsplads, hvis man opfylder kravene i barselslovgivningen. Forældrebetalingen på en deltidsplads i Jerne børnehave koster 1350kr og tidsrummet er fra kl. 7 - 13. Kontakt leder hvis der er spørgsmål.

Betaling skal foregå forud og via PBS. Såfremt betaling ikke indtræffer til tiden, ser vi os nødsaget til at sende en rykker.

Der ydes søskenderabat og økonomisk eller pædagogisk friplads ud fra samme vilkår og principper som i Esbjerg kommunes dagtilbud. Skema til ansøgning om friplads kan hentes på Esbjerg kommunes hjemmeside.

Ved skolestart oplyser børnehaven hvornår det er tid til at udmelde barnet. En udmeldelse skal ske skriftligt til Jerne børnehave med mindst 1. måneds varsel. Udmeldelsesblanketten udleveres i børnehaven.

 


Du skal læse og acceptere vores betingelser for at indsende formularen

OPLYSNINGSSKRIVELSE 

OBS! Du skal læse denne underretning samt ”Din ret til indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger”, før du underskriver samtykkeerklæringen, hvilket også fremgår af samtykkeerklæringen. Dette skyldes vigtigheden af, at du er bekendt med dine ret-tigheder, behandlingens formål m.v., før du giver dit samtykke til behandlingen. 

Du modtager nærværende oplysningsskrivelse fra Jerne Børnehave, da Jerne Børnehave er for-pligtet til at give dig underretningen senest på det tidspunkt, hvor dine personoplysninger ind-samles. Underretningsforpligtelsen følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 13, da person-oplysninger indsamles direkte hos dig. 

Den dataansvarliges identitet er Jerne Børnehave, CVR-nr.: 24194361, Brovangen 5, 6700 Esbjerg. Du kan læse mere herom: Hvem er den dataansvarlige m.v.?

Dit samtykke gives til behandlingen af dine personoplysninger, der har følgende formål: Formålet med behandlingen af de afgivne personoplysninger er, at opskrive jeres barn på vores interne venteliste for institutionspladser, således at I vil kunne kontaktes, såfremt at der er ledige pladser. Du kan læse mere herom: Formålet med behandlingen

Det er alene Jerne Børnehave, der vil behandle dine personoplysninger og disse vil blive opbevaret i op mod 5 år. Du kan læse mere herom: Hvem modtager personoplysningerne? og Hvor længe vil dine personoplysninger blive opbevaret?

I henhold til Databeskyttelsesforordningen har du en ret til indsigt, berigtigelse, sletning, be-grænsning af behandlingen, indsigelse, dataportabilitet og til ikke at være genstand for automati-ske afgørelse. Du kan læse mere herom: Hvad er dine rettigheder?

Du kan på ethvert tidspunkt trække dit givne samtykke tilbage. Du kan læse mere herom: Ret til at trække samtykket tilbage? 

Du, eller din repræsentant, kan på ethvert tidspunkt indgive en klage til Datatilsynet, hvis du fin-der, at behandlingen af dine personoplysninger er en overtrædelse af Databeskyttelsesforordnin-gen. Du kan læse mere herom: Indgiv klage til Datatilsynet?

Du har ikke en pligt til at afgive dine personoplysninger, og der forekommer ingen automatiske afgørelser. Du kan læse mere herom: Pligt til at give dine personoplysninger? og Automatiske afgø-relser?

 

Hvem er den dataansvarlige m.v.?

Hvem er den dataansvarlige? Den dataansvarlige er den, der afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af dine indsamlede personoplysninger. Den definition følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 4, nr. 7. 

Dine oplysninger indsamles og behandles af Jerne Børnehave, hvorefter Jerne Børnehave bestem-mer formålet med behandlingen af dine personoplysninger. 

Den dataansvarliges identitet er derfor Jerne Børnehave, CVR-nr.: 24194361, Brovangen 5, 6700 Esbjerg.

Jerne Børnehave kan kontaktes på tlf.nr. 51558020 i tidsrummet kl. 6-16.30 eller pr. e-mail:    tan-ja@jerneboernehave.dk, såfremt der er nogle spørgsmål til behandlingen eller såfremt du ønsker, at gøre brug af dine rettigheder. 

 

Formålet med behandlingen

Dit samtykke gives til behandlingen af dine personoplysninger, der har følgende formål: 

Formålet med behandlingen af de afgivne personoplysninger er, at opskrive jeres barn på vores interne venteliste for institutionspladser, således at I vil kunne kontaktes, såfremt at der er ledige pladser.

Behandlingen foretages på baggrund af dit givne samtykke, det vil sige, at dit samtykke udgør retsgrundlaget for behandlingen i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a sammenholdt med Databeskyttelsesforordningens artikel 7.

 

Hvem modtager personoplysningerne?

Dine personoplysninger behandles strengt fortroligt, hvorfor Jerne Børnehave ikke vil videreføre dine personoplysninger til andre modtagere, herunder hverken tredjemand eller en repræsentant. 

Begrebet modtager defineres i Databeskyttelsesforordningens artikel 4, nr. 9, som: ”En fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, hvortil oplysningerne meddeles, uanset om der er tale om en tredjemand. 

Modtagerne af dine personoplysninger, vil som følge heraf være: 

• Jerne Børnehave

• Jerne Børnehaves medarbejdere

 

Overførsel til tredjeland?

Jerne Børnehave vil ikke overføre dine personoplysninger til et tredjeland, dvs. et land udenfor EU/EØS. 

Hvis Jerne Børnehave bliver forpligtet til, at overføre dine personoplysninger til et tredjeland, vil du blive orienteret herom forinden overførslen iværksættes.

 

Hvor længe vil dine personoplysninger blive opbevaret?

Dine personoplysninger vil blive opbevaret indtil det vurderes ikke længere, at være nødvendigt af hensyn til det formål, som personoplysningerne er indsamlet til. Det er derfor ikke muligt, at angive et bestemt tidsrum, hvor dine personoplysninger vil blive opbevaret.  

Kriterierne, der anvendes til at fastlægge tidsrummet, afhænger af kategorien af dine personop-lysninger, således at tidsrummet vurderes ud fra den konkrete situation og ud fra de konkrete personoplysninger. Nogle af de kriterier, der benyttes er følgende:

• Hvorvidt Jerne Børnehave har behov for dokumentation af fx behandlingen, eller har et do-kumentationsbehov overfor tredjemand.

• Såfremt opbevaringen af dine personoplysninger er nødvendighed af hensyn til behand-lingen samt det formål, hvortil oplysningerne er indsamlet til.

• Hvis dine personoplysninger alene anvendes til arkivformål i samfundets tjeneste.

• Hvis dine personoplysninger anvendes til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål. 

• Din interesse for, at dine personoplysninger slettes.

Der vil løbende – mindst en gang kvartalsvis - blive undersøgt om opbevaringen af dine personop-lysninger fortsat er nødvendigt for, at undgå en unødvendig ophobning af dine data. 

 

Hvad er dine rettigheder?

Du har i medfør af Databeskyttelsesforordningens kapitel 3 en række rettigheder, som vil blive beskrevet herunder:

 

I. Din ret til indsigt

Din ret til indsigt omfatter de oplysninger, som Jerne Børnehave har registreret om dig på tids-punktet for din begæring om indsigt. Du kan dermed på ethvert tidspunkt anmode om, at få oplyst om der behandles oplysninger om dig, og i givet fald hvilke personoplysninger, som Jerne Børne-have behandler. 

Din ret til indsigt følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 15, hvor du skal have oplyst føl-gende information ved din henvendelse:

 

• Formålet med behandlingen.

• De berørte kategorier af personoplysninger.

• De modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er eller vil blive vi-deregivet til, især modtagere i tredjelande eller internationale organisationer.

• Hvis muligt, det tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til fastlæggelse af dette tidsrum.

• Din ret til at anmode Jerne Børnehave om berigtigelse eller sletning af dine personoplys-ninger eller din ret til begrænsning af dine personoplysninger eller din ret til at gøre indsi-gelse mod en sådan behandling.

• Din ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed.

• Enhver tilgængelig information om, hvorfra personoplysningerne stammer, hvis de ikke alene er indsamlet hos dig.

• Fremkomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering efter Databeskyttelsesforord-ningens artikel 22, herunder logikken bag den automatiske afgørelse samt de forventede konsekvenser af en sådan behandling.

 

Din anmodning kan fremsendes pr. telefon, brev eller e-mail til Jerne Børnehave kontaktinformatio-ner, der er angivet ovenfor under afsnittet ”Hvem er den dataansvarlige m.v.?”.

 

Anmodning før den 28. maj 2018?

Du kan i udgangspunktet anmode om, at få meddelelse om indsigt på skrift. Såfremt du gør dette forinden den 28. maj 2018, vil Jerne Børnehave være berettiget til at kræve 10,00 kr. for hver på-begyndt side, som betaling herfor. Dette følger af Bekendtgørelse nr. 533 af 15. juni 2000 om beta-ling for private dataansvarliges skriftlige meddelelse om indsigt. Hvis du ikke har forlangt, at med-delelsen skal gives skriftligt, kan der ikke kræves betaling herfor.

Efter modtagelsen af din anmodning vil denne blive forsøgt besvaret snarest muligt og senest in-den for 4 uger efter modtagelsen af din anmodning. Hvis ekspeditionstiden er længere end 4 uger, vil du blive oplyst om grunden til, at der ikke kan træffes afgørelse inden for 4-ugersfristen, samt om, hvornår en afgørelse vil foreligge.

Hvis du har fået meddelelse om indsigt, har du ikke krav på en ny meddelelse om indsigt før 6 måneder efter sidste meddelelse, medmindre du godtgør, at have en særlig interesse heri, såsom hvis der er sket væsentlig ændringer i de oplysninger, der behandles om dig

  

Anmodning efter den 28. maj 2018?

Hvis du anmoder om meddelelse på skrift efter den 28. maj 2018, vil den første kopi af oplysnin-gerne være vederlagsfri. For yderligere kopier, som du anmoder om, er Jerne Børnehave berettiget til at opkræve et rimeligt gebyr herfor, som er baseret på de administrative omkostninger.

Jerne Børnehave vil forsøge, at besvare den anmodning uden unødig forsinkelse, og senest inden for en måned.

Hvis Jerne Børnehave behandler en stor mængde personoplysninger om dig, vil du blive anmodet om, at præcisere den information eller de behandlingsaktiviteter, som din anmodning vedrører, før informationerne gives. 

Uanset om din anmodning modtages før eller efter den 28. maj 2018, skal du være særligt op-mærksom på, at din ret til indsigt i nogle tilfælde er begrænset. Dette er bl.a. hvis din ret til indsigt burde vige for afgørende hensyn til private eller offentlige interesser. Se nærmere herom Databe-skyttelsesforordningens artikel 23 og Databeskyttelseslovens § 22.  

Datatilsynet har i januar 2011 udarbejdet en pjece om indsigtsretten efter Persondataloven. Pjecen kan findes på Datatilsynets hjemmeside: 

 

https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Publikationer/Kend_din_ret_til_indsigt_-_Pjece.pdf

 

II. Din ret til berigtigelse

Jerne Børnehave skal berigtige dine personoplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende m.v., hvis du fremsætter anmodning herom. Din ret til berigtigelse følger af Databeskyttelsesfor-ordningens artikel 16. 

Du kan alene anmode om, at få dine egne personoplysninger berettiget. De oplysninger, som du kan få berettiget er både objektive og subjektive forkerte data, fx:

• Objektive forkerte oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer osv.

• Subjektive forkerte oplysninger: Din holdning til bl.a. en sag eller spørgsmål.

 

Din anmodning kan fremsendes pr. telefon, brev eller e-mail til Jerne Børnehave kontaktinformatio-ner, der er angivet ovenfor under afsnittet ”Hvem er den dataansvarlige m.v.?”. Herefter skal den Jerne Børnehave berigtige personoplysningerne uden unødig forsinkelse.  

Såfremt Jerne Børnehave foretager en berigtigelse af dine personoplysninger, skal Jerne Børneha-ve ligeledes rette henvendelse til samtlige modtagere, der har modtaget oplysningerne med henblik på, at disse ligeledes foretager en berigtigelse, medmindre dette viser sig umuligt eller uforholds-mæssigt vanskeligt. 

Du kan anmode om, at få oplyst hvilke modtagere, som Jerne Børnehave retter henvendelse til. Dette følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 19. 

 

III. Din ret til sletning 

 

Du kan anmode Jerne Børnehave om, at foretage en sletning af dine opbevarede personoplysnin-ger. Du kan alene anmode om, at få dine egne personoplysninger slettet. Din ret til sletning følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 17.

Jerne Børnehave skal efter modtagelsen af din anmodning slette dine personoplysninger uden unødig forsinkelse bl.a. i følgende situationer:

 

• Opbevaringen af dine personoplysninger ikke længere er nødvendig til at opfylde det for-mål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet.

• Hvis du trækker dit givne samtykke tilbage, se herom afsnittet ”Ret til at trække dit samtyk-ke tilbage?”, som dannede grundlag for behandling og der ikke er et andet grundlag for behandlingen.

• Dine personoplysninger er blevet behandlet ulovligt.

• Dine personoplysninger skal slettes for, at overholde en retlig forpligtelse i EU-retten eller i dansk ret, som Jerne Børnehave er underlagt.

 

Din anmodning kan fremsendes pr. telefon, brev eller e-mail til Jerne Børnehave kontaktinformatio-ner, der er angivet ovenfor under afsnittet ”Hvem er den dataansvarlige m.v.?”

Såfremt Jerne Børnehave imødekommer en anmodning om sletning af dine personoplysninger helt eller delvist, så skal Jerne Børnehave ligeledes rette henvendelse til samtlige modtagere, der har modtaget oplysningen med henblik på, at disse ligeledes foretager en sletning, medmindre dette viser sig umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt. 

Du kan anmode om, at få oplyst hvilke modtagere, som Jerne Børnehave retter henvendelse til. Dette følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 19. 

Hvis Jerne Børnehave har offentliggjort dine personoplysninger, og er forpligtet til at slette dine personoplysninger, træffer Jerne Børnehave rimelige tekniske foranstaltninger for, at underrette øvrige Dataansvarlige om din anmodning om, at få slettet alle link til eller kopier eller gengivelser af dine personoplysninger. Dette kan dog være begrænset af bl.a. retten til ytrings- og informations-frihed.

 

IV. Din ret til begrænsning af behandlingen

 

Du har ret til en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, hvis et af følgende for-hold gør sig gældende: 

• du bestrider rigtigheden af dine personoplysninger, så har du ret til en begrænsning af behandlingen indtil Jerne Børnehave har haft mulighed for, at fastslå om personoplysnin-gerne er korrekte.

• behandlingen af dine personoplysninger er ulovlige, og du modsætter dig sletningen af dine personoplysninger og i stedet anmoder om, at anvendelse af oplysningerne begræn-ses.

• hvis Jerne Børnehave ikke længere har brug for dine personoplysninger til behandlingen, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

• hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen, så har du ret til en begrænsning af be-handlingen indtil Jerne Børnehave har haft mulighed for, at kontrollere om Jerne Børneha-ve legitime interesser går forud for dine legitime interesser.

 

Din ret til begrænset behandling følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 18.

Din anmodning kan fremsendes pr. telefon, brev eller e-mail til Jerne Børnehave kontaktinformatio-ner, der er angivet ovenfor under afsnittet ”Hvem er den dataansvarlige m.v.?”

Din anmodning om begrænsning af behandlingen skal angå dine egne personoplysninger, da Jerne Børnehave ikke er forpligtiget til at foretage en begrænsning af behandlingen for andre per-soner, medmindre du har en fuldmagt til at anmode om begrænsning af behandling på deres vegne. 

Begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger indebærer, at Jerne Børnehave fortsat kan opbevare indsamlede oplysninger, hvorimod det ikke er tilladt at behandle og bruge dine per-sonlysninger, herunder navnlig at videregive dem til tredjemand. Dette kan fx sikres ved, at dine personoplysninger flyttes til et andet behandlingssystem, at dine personoplysninger gøres util-gængelige for Jerne Børnehave medarbejdere og eventuelt øvrige brugere eller at dine offentlig-gjorte personoplysninger midlertidigt fjernes fra et websted.

Jerne Børnehave må kun opbevare dine personoplysninger efter din anmodning om begrænsning af behandlingen, medmindre du giver samtykke til videre behandling, eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for, at beskytte en anden fysisk eller juridisk person eller af hensyn til EU eller Danmarks vigtige samfundsinteresser.

Begrænsningen af behandlingen af dine personoplysninger opretholdes indtil du modtager en underretning fra Jerne Børnehave om, at begrænsningen ophæves. 

Efter Jerne Børnehave har modtaget din anmodning om begrænsning af dine personoplysninger, skal Jerne Børnehave ligeledes rette henvendelse til samtlige modtagere, der har modtaget dine personoplysninger med henblik på, at disse ligeledes foretager en begrænsning af behandling, medmindre dette viser sig umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt. 

Du kan anmode om, at få oplyst hvilke modtagere, som Jerne Børnehave retter henvendelse til. Dette følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 19. 

Du skal være særligt opmærksom på, at din ret til begrænsning i nogle tilfælde er begrænset. Se nærmere herom Databeskyttelsesforordningens artikel 23. Dette er bl.a. hvis din ret til begræns-ning burde vige for afgørende hensyn til private eller offentlige interesser. 

 

V. Din ret til indsigelse mod behandlingen

 

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at Jerne Børnehave behandler dine personoplysninger, hvis behandlingen foretages:

• af hensyn til en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myn-dighedsudøvelse, som Jerne Børnehave har fået pålagt.

• af hensyn til at Jerne Børnehave eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre dine interesser, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræ-ver særlig beskyttelse af dine personoplysninger, går forud for Jerne Børnehave interesse i forfølgelsen af den legitime interesse.

 

Din ret til indsigelse følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 21.

Din anmodning kan fremsendes pr. telefon, brev eller e-mail til Jerne Børnehave kontaktinformatio-ner, der er angivet ovenfor under afsnittet ”Hvem er den dataansvarlige m.v.?”

Jerne Børnehave vil afveje ovennævnte hensyn og træffe afgørelse om, hvorvidt din indsigelse skal imødekommes. 

Hvis din indsigelse imødekommes og dermed er berettiget, må behandlingen ikke længere omfatte dine personoplysninger. Dette kunne være, hvis behandlingen ikke er lovlig, dvs. finder sted i strid med Databeskyttelsesforordningen.

 

Såfremt Jerne Børnehave træffer afgørelse om ikke at imødekomme din indsigelse, kan behandlin-gen fortsættes indtil det tidspunkt, hvor Datatilsynet eventuelt måtte træffe afgørelse om, at indsi-gelsen var berettiget. Dette kunne være, hvis behandlingen sker i statistisk eller videnskabeligt øjemed.  

Du kan indbringe Jerne Børnehave afgørelse for Datatilsynet efter Databeskyttelseslovens § 39, stk. 1 samt Databeskyttelsesforordningens artikel 77, hvorefter tilsynet vil træffe afgørelse om, hvorvidt indsigelsen mod behandlingen er berettiget.

Hvis dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til en sådan behandling. Dette vederlagsfrit. Efter du har fremsat indsigelse mod behandlingen, må dine personoplysninger ikke længere anvendes til dette formål. 

Hvis dine personoplysninger behandles med henblik på videnskabelige eller historiske forsknings-formål eller statiske formål, har du ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre ind-sigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, medmindre behandlingen er nødvendig for, at udføre en opgave i samfundets interesse.

 

VI. Din ret til dataportabilitet

 

Hvis der bliver foretaget en elektronisk behandling af dine personoplysninger, som endvidere sker på baggrund af dit givne samtykke eller som følge af opfyldelsen af en kontrakt, kan du have ret til dataportabilitet. Din ret til dataportabilitet følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 20.

Det er alene de personoplysninger, som du selv har oplyst til Jerne Børnehave, der er omfattet af retten til dataportabilitet. Det vil sige, at Jerne Børnehave behandling, fx udarbejdede analyser på baggrund af dine personoplysninger, ikke vil være omfattet heraf.  

Såfremt du har ret til dataportabilitet indebærer det, at du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, at modtage dine personoplysninger, og har ret til at få disse transmitteret til en anden Dataansvarlig uden hindring fra Jerne Børnehave. 

Retten til dataportabilitet kan i visse tilfælde være begrænset af andres rettigheder og frihedsret-tigheder, idet din ret til dataportabilitet ikke må krænke de førnævnte rettigheder.  

Din anmodning kan fremsendes pr. telefon, brev eller e-mail til Jerne Børnehave kontaktinformatio-ner, der er angivet ovenfor under afsnittet ”Hvem er den dataansvarlige m.v.?”

 

VII. Din ret til ikke at være genstand for automatiske afgørelser

Du har en ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk be-handling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig. Din ret til ikke at være genstand for automatiske afgørelser følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 22. 

Din anmodning kan fremsendes pr. telefon, brev eller e-mail til Jerne Børnehave kontaktinformatio-ner, der er angivet ovenfor under afsnittet ”Hvem er den dataansvarlige m.v.?” 

Den automatiske afgørelse skal betydelig påvirke dig, hvorfor afgørelsen skal indeholde konsekven-ser for dig, fx hvis udseendelsen af generel markedsføringsmateriale ikke være omfattet heraf. Derimod vil et automatisk afslag på en onlineansøgning om kredit, forsikring eller e-rekrutteringsprocedurer uden menneskelig indgriben være omfattet.

Dog vil en afgørelse, der træffes ved en rent matematisk udregning ud fra de givne faktuelle om-stændigheder ikke være omfattet, hvis der ikke samtidig sker en evaluering af dine personlige forhold. Dermed er fx det tilfælde, hvor der ikke kan hæves penge i en pengeautomat, som følge af at der ikke er dækning for beløbet, ikke en afgørelse, der er omfattet af Databeskyttelsesforordnin-gens artikel 22. 

 

Databeskyttelsesforordningens artikel 22 indeholder tillige et forbud mod profilering. Profilering er enhver form for automatisk behandling af personoplysninger, der består i at anvende personop-lysninger til at evaluere bestemte forhold vedrørende en fysisk person, navnlig for at analysere eller forudsige forhold vedrørende den fysiske persons arbejdsindsats, økonomiske situation, helbred, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, geografisk position eller bevægelser. Definitionen fremgår af Databeskyttelsesforordningens § 4, nr. 4.

 

Din ret til ikke at være genstand for automatisk afgørelse er begrænset, hvis afgørelsen:

 

• er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem dig og Jerne Børnehave, eller

• er hjemlet i EU-retten eller dansk ret, som Jerne Børnehave er underlagt, eller 

• er baseret på dit udtrykkelige samtykke.

 

Dette gælder imidlertid ikke, hvis behandlingen foretages på baggrund af dine personoplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforenings-mæssigt tilhørsforhold samt behandling af genetiske data, biometriske data med det formål enty-digt at identificere en fysisk person, helbredsoplysninger eller oplysninger om dine seksuelle for-hold eller seksuelle orientering. 

Medmindre behandlingen sker på baggrund af dit udtrykkeligt samtykke eller behandlingen er nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU-retten eller dansk ret.

 

Ret til at trække samtykket tilbage?

Du kan på ethvert tidspunkt trække dit givne samtykke tilbage. Din ret hertil fremgår af Databe-skyttelsesforordningens artikel 7, stk. 3.

Din tilbagekaldelse kan fremsendes pr. telefon, brev eller e-mail til Jerne Børnehave kontaktinforma-tioner, der er angivet ovenfor under afsnittet ”Hvem er den dataansvarlige m.v.?”

Du skal dog være opmærksom på, at du ikke kan tilbagekalde dit samtykke med tilbagevirkende kraft, det vil sige, at virkningen af din tilbagekaldelse vil være, at Jerne Børnehave behandling af dine personoplysninger fremover ikke må finde sted. 

 

Jerne Børnehave behandling af dine personoplysninger kan dog fortsættes, hvis der oprindeligt eller efterfølgende var et andet behandlingsgrundlag, fx af hensynet til at opfylde en kontrakt. Be-handlingsgrundlagene findes i Databeskyttelsesforordningens artikel 6.   

Hvis behandlingen fortsættes, selvom du har trukket dit samtykke tilbage, vil du blive orienteret om at behandlingen fortsættes samt behandlingsgrundlaget for den videre behandling. 

 

Indgiv klage til Datatilsynet?

Du, eller din repræsentant, kan indgive en klage til Datatilsynet, hvis du finder, at behandlingen af dine personoplysninger er en overtrædelse af henholdsvis Databeskyttelsesforordningen eller Da-tabeskyttelsesloven.

 

Dette følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 77 samt Databeskyttelseslovens § 39. 

Du skal klage til det danske Datatilsyn, hvis du har sædvanlig opholdssted eller arbejdssted i Danmark, eller hvis overtrædelsen har fundet sted i Danmark.

Du kan f.eks. klage, hvis du mener, at: 

• du ikke får de oplysninger, som du har krav på efter reglerne om indsigt,

• der uretmæssigt er lagt oplysninger om dig ud på internettet, 

• der uretmæssigt er blevet videregivet oplysninger om dig til en tredjeperson, eller

• du uretmæssigt er blevet registreret som dårlig betaler, og kreditoplysningsbureauet nægter at slette dig.

 

Du kan indgive en klage elektronisk til Datatilsynets e-mail: dt@datatilsynet.dk eller sende et brev til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Datatilsynet vil herefter holde dig underrettet om forløbet og resultatet af klagen, herunder mulig-heden for anvendelse af retsmidler efter Databeskyttelsesforordningens artikel 78.

 

Pligt til at give dine personoplysninger?

Du har ikke en pligt til at afgive dine personoplysninger, hvorfor det er frivilligt om du ønsker, at oplyse dem eller ej. 

Såfremt du ikke ønsker, at oplyse de forespurgte personoplysninger, skal du være opmærksom på, at det ikke vil være muligt for Jerne Børnehave, at opfylde kontrakten. Dette vil have en konse-kvens for dig, da der dermed ikke kan indgås en aftale mellem dig og Jerne Børnehave. 

 

Hvis du har spørgsmål til dette kan Jerne Børnehave kontaktes på tlf.nr. 51558020 i tidsrummet 6-16.30 eller pr. e-mail: tanja@jerneboernehave.dk. 

 

SAMTYKKEERKLÆRING

Undertegnede giver hermed samtykke til behandling af mine personoplysninger, der konkretiseres nedenfor, samt samtykke til behandling af mit barns personoplysninger.

 

Samtykket gives til behandlingen, der har følgende formål: Formålet med behandlingen af de af-givne personoplysninger er, at opskrive jeres barn på vores interne venteliste for institutionsplad-ser, således at I vil kunne kontaktes, såfremt at der er ledige pladser.

 

Den dataansvarliges identitet er Jerne Børnehave, CVR-nr.: 24194361, Brovangen 5, 6700 Esbjerg, der kan kontaktes på tlf.nr. 51558020, hverdage mellem 6.00 – 16.00 eller pr. e-mail: tan-ja@jerneboernehave.dk 

 

Barnets personoplysninger:

Jeg giver hermed, som berettiget forældremyndighedsindehaver, samtykke til behandling af mit barns navn, adresse, ønsket opstartsdato samt fødselsdato. til brug for opskrivningen på den in-terne venteliste for institutionen. 

Samtykket gives i henhold til CPR-nummeret ifølge Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2 samt de øvrige personoplysninger i overensstemmelse med Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. Data-beskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, hvilket sker ved følgende afkrydsning:

Personoplysninger:

Jeg giver endvidere samtykke til behandling af mit navn, adresse, tlf.nr., samt e-mail til brug for registrering på ventelisten samt med henblik på, at institutionen kan skabe kontakt såfremt, at der er en ledig plads. 

Samtykket gives i henhold til CPR-nummeret ifølge Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2 samt de øvrige personoplysninger i overensstemmelse med Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. Data-beskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, hvilket sker ved følgende afkrydsning:

Jeg er forinden underskrivelsen blevet gjort bekendt med min ret til på ethvert tids-punkt, at trække mit samtykke tilbage, hvorefter der ikke vil foretages en yderligere behandling af ovennævnte personoplysninger. 

Hvis du vil gøre brug af din ret til at trække dit samtykke tilbage eller udøve nogle af dine øvrige rettigheder, kan dette ske ved henvendelse til Jerne Børnehave på de ovenfor anførte kontaktin-formationer.

Endvidere har undertegnede inden accept af samtykket modtaget og læst Jerne Børne-haves oplysningsskrivelse samt ”Din ret til indsigelse mod behandlingen af dine person-oplysninger”, hvori bl.a. dine rettigheder er oplistet og beskrevet.

Selvom der ikke gives samtykke til nogle eller delvise af de ovenstående personoplysninger, skal du være opmærksom på, at behandlingen kan følge af andre behandlingsgrundlag, såsom at Jerne Børnehave er berettiget til at foretage behandlingen, som følge af opfyldelsen af en kontrakt eller lovgivning.

Din ret til indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger

Ifølge Databeskyttelsesforordningens artikel 21, stk. 4, skal du udtrykkeligt gøres opmærksom på din ret til på ethvert tidspunkt, at fremsætte indsigelse mod behandlingen af dine personoplysnin-ger. Denne underretning skal meddeles klart og adskilt fra de andre oplysninger.

Se herom Databeskyttelsesforordningens artikel 21.

 

 

1. Din ret til indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at Jerne Børnehave behandler dine personoplysninger, hvis behandlingen foretages:

 

  • af hensyn til en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som Jerne Børnehave har fået pålagt, herunder profilering efter Data-beskyttelsesforordningens artikel 22.
  • af hensyn til at Jerne Børnehave eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre dine interesser, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræ-ver særlig beskyttelse af dine personoplysninger, går forud for Jerne Børnehave interesse i forfølgelsen af den legitime interesse, herunder profilering efter Databeskyttelsesforord-ningens artikel 22.

 

Jerne Børnehave skal afveje dine interesser mod ovennævnte hensyn, hvorefter der skal træffes afgørelse om, hvorvidt din indsigelse skal imødekommes. 

Hvis din indsigelse imødekommes og dermed var berettiget, må behandlingen ikke længere omfatte dine personoplysninger. Dette kunne være, hvis behandlingen ikke er lovlig, dvs. finder sted i strid med Databeskyttelsesforordningen.

Såfremt Jerne Børnehave træffer afgørelse om ikke at imødekomme din indsigelse, kan behandlin-gen fortsættes indtil det tidspunkt, hvor Datatilsynet eventuelt måtte træffe afgørelse om, at indsi-gelsen var berettiget. Dette kunne være, hvis behandlingen sker i statistisk eller videnskabeligt øjemed. 

Du kan indbringe Jerne Børnehave afgørelse for Datatilsynet efter Databeskyttelseslovens § 39, stk. 1 samt Databeskyttelsesforordningens artikel 77, hvorefter tilsynet vil træffe afgørelse om, hvorvidt indsigelsen mod behandlingen var berettiget.

 

2. Din ret til indsigelse ved direkte markedsføring

Hvis dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til en sådan behandling. Dette vederlagsfrit. 

Efter du har fremsat indsigelse mod behandlingen, må dine personoplysninger ikke længere an-vendes til dette formål. Din ret hertil er absolut, dvs. at der ikke skal foretages af afvejning.